ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

EIFlexi, s.r.o. se sídlem Za Strahovem 339/20, 169 00 Praha 6-Břevnov, IČO: 27678849 (dále jen EIFlexi) striktně dodržuje právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, především Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabylo účinnosti k 25. květnu 2018.

V souvislosti se svým posláním a činností EIFlexi zpracovává osobní údaje:

1. účastníků vzdělávacích a jiných akcí – jméno, příjmení, služební mobil, emailovou adresu, (v případě specifických akcích číslo občanského průkazu) za účelem fakturace, kdy právním titulem zpracování je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.kvalifikace (tzv. zácvik). Právním důvodem zpracování splnění právní povinnosti čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, (§ 178b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců a § 98 zákona o zaměstnanosti v souladu s usnesením vlády ČR č. 962 ze dne 24.11.2014).

2. návštěvníků webových stránek – síťové identifikátory tzv. cookies. Tyto informace jsou anonymní (např. druh prohlížeče, název domény poskytovatele internetového připojení). Účelem zpracování je zlepšování (analytické cookies) a zajištění správného fungování webových stránek (esenciální cookies). Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem dle čl. 6 písm. f) GDPR.

3. návštěvníků sídla a dislokovaných pracovišť – identifikační údaje: jméno, příjmení, občanský průkaz. Účelem zpracování je zajištění BOZP. Právním důvodem zpracování je splnění právní povinnosti dle čl.6 odst. 1 písm.c), případně oprávněný zájem dle čl. 6 písm. f) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů může být také přímý marketing/zasílání obchodních sdělení, kdy obchodní sdělení je zasíláno na emailovou adresu pouze na základě předchozího souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Možnost odvolat souhlas a odmítnout zasílání obchodních sdělení je možná kdykoliv.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro uvedené zákonné účely a budou uchovávány po dobu, která nepřesáhne dobu nutnou pro splnění účelu, pro který jsou shromažďovány a zpracovávány. Bezpečnost, neporušitelnost a důvěrnost osobních údajů je zajištěna realizací přiměřených bezpečnostních technických a organizačních opatření. Osobní údaje se neprodávají ani jinak neposkytují komerčním subjektům.

Jakékoli další zpracování osobních údajů mimo zde uvedených probíhá na základě souhlasu subjektu údajů (např. pořizování fotografií a jejich publikování v médiích, na sociálních sítí).

Osobní údaje zpracovává přímo EIFlexi.

Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

Osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru (např. v rámci zapojení do činnosti EIF, a. s. aj.).

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům nebo jiným subjektům v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem).

Subjekt osobních údajů má právo žádat EIFlexi o přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, stejně jako vznést námitky proti jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost, pokud to není v rozporu s účelem zpracování.

Dále má právo odvolat souhlas v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu.

Při zpracování osobních údajů EIFlexi nedochází k použití osobních údajů k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

Kontakt na správce osobních údajů:

EIFlexi, s. r. o.
Ing. Kateřina Hamzová
Za Strahovem 339/20,
169 00 Praha 6-Břevnov
IČO: 27678849
hamzova@eiflexi.cz

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně přezkoumávány a EIFlexi si vyhrazuje právo na jejich případnou změnu.